Политика за поверителност

 1. Какво представлява настоящата политика
  Когато използвате www.imoti24.bg, Вие може да изберете доброволно да предоставите Ваши лични данни. В тази политика за сигурност е обяснено кой и как ще обработва личните Ви данни, за колко време ще се съхраняват личните Ви данни, какви са мерките за защита, които са предприети във връзка с обработката на личните Ви данни. 
  Молим да прочетете внимателно настоящата политика, преди да предоставите лични данни чрез www.imoti24.bg. 
 2. Кой обработва личните Ви данни 
  Личните Ви данни се обработват от Кресон Груп ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сирма Войвода“ № 16, наричано по-долу за краткост „Администратор“. 
 1. Кога и как обработваме личните Ви данни
  Ние обработваме личните Ви данни единствено и само в случай че Вие сами ни предоставите Вашите лични данни. Това е възможно, в случай че желаете да получите допълнителна информация за предлаганите от нас имоти. 
 1. Какви лични данни ще обработваме
  Ние обработваме само тези лични данни, които Вие сте ни предоставили при регистрация. Това могат да бъдат:
 • Две имена;
 • Електронна поща;
 • Телефонен номер.
 1. На какво основание обработваме личните Ви данни 
   Обработваме личните данни, които сте ни предоставили чрез www.imoti24.bg само и единствено на основание Вашето изрично съгласие да предоставите личните си данни. В определени случаи, можем да обработваме Вашите лични данни във връзка със законови задължения, които имаме или с цел да защитим наш легитимен интерес. При всички случаи, ще обработваме личните Ви данни, на основания, предвидени в чл. 6 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.
 1. За какви цели ще обработваме личните Ви данни
  Ще обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез www.imoti24.bg. Можем да обработваме личните Ви данни и за други цели, тогава когато определен действащ закон ни задължава да извършим такова обработване.
 1. Какви права имате, в качеството Ви на субект на лични данни 
  Вие имате следните права, за които ние ще съдействаме по всяко време:
 • Да получите информация към момента на събиране на личните Ви данни;
 • Да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни;
 • Да изискате достъп до личните си данни;
 • Да изискате да бъдат коригирани личните Ви данни; 
 • Да изискате да бъдат изтрити личните Ви данни;  
 • Да ограничите обработването на личните Ви данни; 
 • Да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни; 
 • Да се възползвате от правото си на преносимост на личните Ви данни;
 • Да търсите защита на правата си чрез жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 2 или по съдебен ред.
 1. Как може да упражните правата си 

 Всяко едно от изброените права, може да упражните като изпратите писмено уведомление на адрес: гр. София, ул. „Сирма Войвода“ № 16, отправено до Администраторa. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението се подава лично от Вас или от упълномощено от Вас лице, освен ако специален закон не предвижда друго. 

Заявлението следва да съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. В случай че заявлението се подава чрез пълномощик, следва да бъде приложено и пълномощно. 

Ако имате каквито и да било въпроси относно това как да упражните правата си, се обърнете към нас на XXX@gmail.com.

 1. Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни
  В случай че сте предоставили личните си данни, за да използвате някоя от предоставените чрез www.imoti24.bg услуги, ние ще съхраняваме личните Ви данни за срок от 3 г. След това Вашите лични данни ще бъдат заличавани. 
 1. На кого можем да предаваме личните Ви данни 
  Ние предаваме личните Ви данни, само на трети лица, които осигуряват достатъчно и адекватно ниво на защита за данните Ви. Това предаване се осъществява, с цел да подобрим услугата, която Ви предоставяме и да я направим възможно най – удобна за Вас. Третите лица, на които предаваме данните Ви, са следните: 
 • Доставчици на хостинг услуги;
  Ние няма да предаваме личните Ви данни на други трети лица, освен ако не сме получили Вашето изрично съгласие за това.
 1. Какво става ако не дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или оттеглите съгласието си
   В случай че не дадете съгласието си личните Ви данни да бъдат обработвани от нас или оттеглите вече даденото си съгласие, няма да можем да Ви предоставяме гореописаните услуги, предлагани чрез www.imoti24.bg, като това да получите информация за недвижим имот.   
 1. Какво става ако не съм навършил 16 години 
  Ние не обработваме лични данни на лица, които нямат навършени 16 години. В случай че ни предоставите Вашите лични данни, Вие декларирате, че сте навършили 16 години. 
 1. Какви мерки сме предприели, за да защитим личните Ви данни
  Ние добре разбираме колко е важно личните Ви данни да се обработват правилно и да са защитени. Екипът на Администратора е въвел адекватни технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни. Тези мерки осигуряват спазването на принципите, залегнали при обработката на лични данни като се гарантира, че личните Ви данни са: 
 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 • точни и поддържани в актуален вид – предприели сме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
 • Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработка на личните данни.
 1. Кога можем да променяме настоящата политика
  Администраторът си запазват правото да променя настоящата политика по всяко време, като я актуализира, допълва и изменя. За промените в настоящата политика, може да се информирате на www.imoti24.bg.