Добавете имот
Вашият резултат

Общи условия

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между КРЕСОН ГРУП ЕООД, София, ЕИК: 201524402, гр.София, ул. „Сирма Войвода 16“ и лицата- ползватели на услугите на сайта www.imoti24.bg.

2. Imoti24.bg е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. Imoti24.bg е собственост на КРЕСОН ГРУП ЕООД. В настоящите Общи условия  КРЕСОН ГРУП ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта imoti24.bg.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си imoti24.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на imoti24.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Ползвателите на услугите на imoti24.bg се съгласяват да получават седмичния бюлетин на сайта.

I. ОБЯВИ

1. Обяви могат да публикуват както лица, които желаят да сключат единична сделка (наричани по-нататък „частни лица“), така и такива, които сключват такива сделки по занятие (наричани по-нататък „агенции за недвижими имоти“ или „агенции“).

2. Всяка обява следва да съдържа информация само за един имот.

3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание. Публикуваната информация трябва се отнася конкретно за обявения имот.

4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

5. Сайтът imoti24.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в imoti24.bg.

6. КРЕСОН ГРУП ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

7. Частните лица могат да публикуват обяви в imoti24.bg само след регистрация с имейл и парола или използвайки свой регистриран профил във Facebook или Google+. Частните лица имат право да публикуват БЕЗПЛАТНО една обява в сайта imoti24.bg (безплатна обява). imoti24.bg може да налага ограничения относно безплатните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: отложено публикуване на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, други.

8. Срещу допълнително заплащане обявите на частните лица могат да получат статут ПЛАТЕНА (ПЛАТЕНИ-обяви) или ТОП (ТОП-оферти). По смисъла на раздел IV, т.2.1. ПЛАТЕНИТЕ обяви са ограничени от срок за присъствие в сайта и НЕ СЕ ползват с преференциално позициониране спрямо останалите обяви. ТОП-офертите са ограничени от срок за присъствие в сайта и се ползват с определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в imoti24.bg.

9. Обявите, публикувани от агенциите могат да получават различен статут. Статутът на всяка обява се управлява от агенцията през индивидуален интерфейс, достъпен чрез парола. Промяната на статут се отразява в 00:30 часа на деня, следващ деня, в който е извършена. При няколко промени обявата придобива последния указан преди 00:30 часа статут.

10. Статутът на обява, въведена от агенция може да е: активна, полуактивна или блокирана.

10.1. Активните обяви са видими за всички ползватели на услугите на imoti24.bg и пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

10.2. Полуактивните обяви са видими за агенциите за недвижими имоти, съобразно реда определен в сайта. Те не се появяват на първа страница и в индивидуалната страница на агенцията и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

10.3. Блокираните обяви не са видими за потребителите на imoti24.bg и не пораждат задължение за заплащане на възнаграждение за поддръжката им в сайта.

11. Всяка нововъведена обява получава по подразбиране статут активна, освен ако не е избрано друго.

12. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут. Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line) и не се заплаща.

13. Престоят на обява със статут активна или такава, която е заявена за публикуване в печатно издание на КРЕСОН ГРУП ЕООД към 18:00 часа, петък на текущата седмица, пораждат задължение за заплащане на възнаграждение. Задължението за престой се изчислява с натрупване всеки петък към 18:00 часа.

14. Срещу допълнително заплащане и по ред определен в сайта imoti24.bg всяка обява може да получи статут ТОП-оферта. ТОП-офертите се публикуват в поне още един сайт за малки обяви на Резон. ТОП офертите ползват определени преференции при визуализиране, спрямо останалите обяви в imoti24.bg.

15. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от регистриран ползвател на услугите на imoti24.bg. След проверка, imoti24.bg има право да включи докладваната обява в списък на обявите, които по избор на търсещия се изключват от резултатите на търсенето.

II. АГЕНЦИИ

1. Агенциите за недвижими имоти и лицата извършващи посредническа дейност при сделки с недвижими имоти могат да публикуват обяви в imoti24.bg само след регистрация като юридическо лице и единствено чрез техния профил. Регистрацията води до указване, че публикуващият извършва сделки свързани с пазара на недвижими имоти по занятие и придобива статут „Агенция“.

2. Публикуването на обяви от агенции на сайта imoti24.bg е възмездно. Взаимоотношенията между КРЕСОН ГРУП ЕООД и агенциите се основават на периодична доставка. Агенциите следва при поискване надлежно да изплащат своите задължения.

4. Сайтът imoti24.bg има право да деактивира регистрацията на „Агенция“ с неплатени задължения или извършващи системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

3. Сайтът imoti24.bg има право да откаже повторно активиране на „Агенция“ извършвала системни нарушения на правилата.

5. Агенциите получават безплатно:

5.1. Собствен сайт на поддомейн от вида USERNAME.imoti24.bg. Всяка агенция сама е отговорна за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно действащото в Р. България законодателството, включително, но не изчерпателно: Закона за електронните съобщения, Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията.

5.2. Публикуване на координати за обратна връзка в някое от печатните издания на КРЕСОН ГРУП ЕООД.

6. Агенциите могат да поддържат неограничен брой обяви на сайта, доколкото това не е свързано с опит за умишлено запълване на капацитета на обслужващите сървъри на сайта (flooding).

7. Агенциите могат да придобият статус „ТОП агенция“. Статусът предполага лоялност към сайта imoti24.bg. Статусът се придобива срещу заплащане на месечна такса. Всички активни и полуактивни обяви на „ТОП агнециите“ се публикуват безплатно в минимум още един сайт за малки обяви.

8. ТОП-агенциите могат да се ползуват от допълнителни преференции, съобщавани на сайта imoti24.bg.

III. ПЛАЩАНИЯ

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта imoti24.bg от юридически лица се извършват в брой или по банков път.

2. Плащанията от физически лица могат да се извършват чрез EasyPay, ePay.bg, с банков превод, на банкомат, PayPal.com или чрез мобилните оператори на територията на Р. България посредством технологията SMS (Short Message Services).

3. Цените на услугите се обявяват от сайта. КРЕСОН ГРУП ЕООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-съобщения.

4. Неусвоените суми за платени услуги, предоставяни от imoti24.bg, не се възстановяват.

IV. SMS кодове

1. Услугите, предоставяни чрез SMS-плащане, се реализират чрез изпращане на код за достъп до номера, използван за SMS-плащане.

2. Кодът може да бъде използван за следната услуга:

2.1.  ПЛАТЕНА обява  – осигурява публикуването на обявата в най-малко 3 партньорски сайта за предварително фиксиран срок. Публикуването на ПЛАТЕНА обява не осигурява по-предно позициониране на обявата в резултата от направеното търсене.

2.2. Валидността на SMS кода е 5 дни от момента на заявяването му.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от КРЕСОН ГРУП ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. КРЕСОН ГРУП ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и КРЕСОН ГРУП ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

VI. „Бисквитки“ – Cookies

1. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата ни.

2. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че когато посетите сайта, Google взима информация за посещението ви и след това изпраща наши реклами до нашите посетители в сайтовете които посещавате. Доставчици от трети страни включително Google използват „бисквитки“ за да събират информацията за вашите посещения и я използват за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки. Посетителите могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни, на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.

3. Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

4. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.