Общи условия за ползване

Настоящите Условия за ползване регулират използването от Ваша страна на www.imoti24.bg (наричано по-долу „Уебсайта“, „Интернет страницата“) и представляват условие за използването на Уебсайта и услугите, предлагани на www.imoti24.bg. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласни с тях или част от тях, да преустановите незабавно използването на Интернет страницата.

 1. Какво представлява imoti24.bg

www.imoti24.bg е уебсайт създаден, за да Ви помогне при сделки от всякакъв тип с недвижим имот бързо и професионално.
Уебсайтът е собственост на Кресон Груп ЕООД, с ЕИК: 201524402, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Красна Поляна, ул. Сирма Войвода 16.

 1. Предмет на настоящите условия
  Настоящите условия уреждат отношенията между Кресон Груп ЕООД и посетителите на Уебсайта („Потребители“, „Посетители“, „Ползватели“, „Вие“, „Вас“).
  С използването на www.imoti24.bg, включително ползването на услугите и съдържанието, предлагано на уебсайта, отварянето на Интернет страницата, всеки Посетител автоматично декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
  В случай че не сте съгласни с настоящите Условия за ползване или с част от тях, следва да преустановите използването на Уебсайта.
  Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.
 1. Изявление за собственост
  Всичко, което присъства на www.imoti24.bg e изключителна собственост на Кресон Груп ЕООД.
  Всички публикации, включително изображения и визуални елементи, в Уебсайта, са изключителна интелектуална собственост на Кресон Груп ЕООД или последното разполага с правото да използва същите.
  Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на Кресон Груп ЕООД могат да бъдат използвани единствено и само от Кресон Груп ЕООД.
  Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат.
  За всяко нерегламентирано използване по предходния абзац, потребителите са длъжни да обезщетят Кресон Груп ЕООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени.
 1. Запитване за покупка на недвижим имот
  Интернет страницата включва обяви на предлагани от нас недвижими имоти. Основните характеристики на всеки имот са описани в съответната обява.
  В случай че потребител иска да получи повече информация за предлаган недвижим имот, може да подаде запитване за покупка.
  Запитването може да бъде извършено чрез обаждане на телефонен номер, посочен на Интернет страницата или чрез контактната форма на Уебсайта.
  За да получите заявената информация е необходимо да предоставите следните данни: две имена, имейл и телефонен номер.
  След като направите запитването си, ще получите имейл или обаждане от нас в кратък срок, съдържащо заявената информация за недвижим имот.
  Ние не носим отговорност за неточности в описанието и не претендираме изчерпателност на предоставената информация.
 1. Регистрационна форма
  imoti24.bg е уебсайт, чрез който можете лесно и бързо да продадете Ваш недвижим имот. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, следва да направите заявка чрез регистрационната форма на Уебсайта. Заявката следва да включва описание на основните параметри на Вашия недвижим имот.
 2. Отказ от отговорност
  Съдържанието на Уебсайта се предоставя „както е“ без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. Кресон Груп ЕООД не гарантира, че Уебсайтът и неговото съдържание ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки или защитени от грешки или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Кресон Груп ЕООД не гарантира надеждността на Уебсайта. Кресон Груп ЕООД отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Уебсайтът и неговото съдържание не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.
  Цялата отговорност на Кресон Груп ЕООД ще бъде ограничена, изцяло по негова преценка, до поправка, корекция или обработка на Уебсайта. Поправката, корекцията или обработката на Уебсайта се извършват от Кресон Груп ЕООД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Кресон Груп ЕООД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Кресон Груп ЕООД. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Уебсайта.
 1. Ограничаване на отговорността
  Кресон Груп ЕООД не носи отговорност пред Ползвателя за непредоставяне на услугите от www.imoti24.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира www.imoti24.bg.
 2. Лични данни
  Обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.
  1. Общи разпоредби
   Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в www.imoti24.bg, заедно със съобщение. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
   Запазваме си по всяко време да прекратим всички дейност, свързани с www.imoti24.bg, като за това не е необходимо да отправяме предупреждение до Потребителите.
   Имаме право да въвеждаме допълните ограничения в предвидените в настоящите Условия за ползване, свързани с ползването на Интернет страницата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им.
   Запазваме си правото, че можем по всяко време да спираме достъпа до Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.
  2. Приложим закон и юрисдикция
   За всичко неуредено в настоящите Условия за ползване се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
   Всички възникнали спорове между Нас и Ползвателите ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.